FAQs Complain Problems
"समृद्द गाउँपालिका हाम्रो अभियान सबै सुखी र खुसी रहौं यहि हाम्रो पहिचान"

 

चार किल्ला प्रमाणित गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन्?

विवरण भरेको अनुसूची फारम

शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र

जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र

बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्र 

पासपोर्ट साइजको सादा फोटो ५ प्रति

विवाहित महिलाको हकमा विबाह दर्ताको प्रमाण पत्र

माईतीपट्टिका बाबु वा आमा वा परिवारका कुनै सदस्यको नागरिकता(प्रयोजनको हेरी बसाई सराई,मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र)