FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कार्य जिम्मेवारी ७६/७७ 07/09/2021 - 10:50
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्य नियमित गर्ने कार्यविधि ७७/७८ 09/30/2020 - 13:37 PDF icon १८. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन final.pdf
एफ.एम.रेडियो संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि ७७/७८ 09/30/2020 - 13:36 PDF icon १७. एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४ (नमूना कानुन) .pdf
स्थानीय सेवा ऐन ७७/७८ 09/30/2020 - 13:15 PDF icon स्थानीय सेवा एेन.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष संचालन सम्बन्धि कार्यविधि ७७/७८ 09/30/2020 - 13:11 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ (नमूना) latest.pdf
विपद जोखिम तथा न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ७७/७८ 09/30/2020 - 13:09 PDF icon २३. गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन final.pdf
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन ७७/७८ 09/30/2020 - 13:07 PDF icon १९. स्थानिय स्वास्थय तथा सरसफार्इ येन.pdf
रौतामाई गा.पा कृषि ऐन ७७/७८ 09/30/2020 - 13:02 PDF icon कृषि एन राैतामाइृ गाउँपालिका.pdf
पूर्वाधार विकास सम्बन्धि ऐन २०७४ ७७/७८ 09/30/2020 - 12:55 PDF icon १३. पूर्वधार विकास सम्बन्धी एेन २०७४.pdf
स्थानीय तहको सहकारी ऐन २०७४ ७७/७८ 09/30/2020 - 12:54 PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन final.pdf

Pages